View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator


NGŨ BỘ CHÚ


Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là : Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn. Nguyên khởi của năm Bộ Chú này thì không biết rõ, chỉ nhận biết được qua quyển: Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu do Ngài Thích Đạo Chân ở chùa Kim Hà trên núi Ngũ Đài biên tập. Từ đấy trở đi, nghi thức này được phổ truyền trong Nhân gian; đến nay hầu như trong giáo đồ Phật Giáo Đại Thừa, ai cũng có thể thuộc lòng năm câu Chú này.
...
Chính vì Chú Đà La Ni không được phiên dịch nên nhiều người học Phật cho rằng Chú Đà La Ni không hề có nghĩa lý mà chỉ là một số âm vận ghép lại mà thành. Từ đấy họ nhận định rằng những ai tu học tìm cầu đường lối giải thoát qua phương pháp trì niệm Chú Đà La Ni đều là những kẻ mê tín dị đoan, không thể nào nhận chân được Chính Pháp giải thoát của Đức Phật.

Trong quyển “Buddhism of Tibet or Lamaism” ông Austin Waddwell nhận định rằng: “Những Mạn Trà (Mantra -Thần Chú) và Đà La Ni (Dhàranïi - Tổng Trì) là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cái huyền bí của nó là một trò đùa ngu xuẩn với những tiếng lóng tối nghĩa và vong Pháp, còn Thiền của nó là một thứ ăn hại mà sự phát triển quỷ quái đã phá tan và làm ung thối đời sống bé nhỏ của chút kho tàng trong trắng còn lại của Đại Thừa Phật Giáo...”

Trong thực tế, các Đạo Sư Mật Giáo đã giảng nghĩa lý cơ bản của các câu Chú (Mantra Đà La Ni (Dhàranïì) và Đàn Pháp (Manïdïala) rất nhiều - như Tam Tạng Thiện Vô Úy (‘Subhakara Simïha: 637 - 735) đã giảng dạy ý nghĩa câu chú A VAMÏ RAMÏ HAMÏ KHAMÏ..., ngài Sa môn Nhất Hạnh (Ichigyo 638 - 727) giảng nghĩa lý của rất nhiều câu chú và ghi trong bộ Đại Nhật Kinh Sớ..., ngài Đại Quảng Trí Bất Không (Amogha Vajra 705 - 774) đã chú giải nghĩa của bài chú LĂNG NGHIÊM..., ngài Không Hải (KuKai 774 - 835) giảng nghĩa hai Manïdïala trọng yếu của Mật giáo là Thai Tạng Giới (Garbha dhàtu) và Kim Cương Giới (Vajra dhàtu)..., ngài Thái Hư đại sư giảng nghĩa câu Chú Nhân Vương Hộ Quốc Đà La Ni..., các đạo sư Mật giáo Tây Tạng cũng giảng dạy nghĩa lý của nhiều câu chú như Lục Tự Đại Minh chú, Kim Cương Thượng Sư chú, Tam Tự Tổng Trì Chân Ngôn... và trong các quyển Mật Giáo Đồ Tượng đã ghi nhận nhiều lời giảng dạy về ý nghĩa của Chú Đà La Ni.”Bình luận:
Mọi lý luận, diễn giải, phê bình, chê hay khên về Mật tông đều là lý thuyết viễn vông, những sáo ngữ vô nghĩa xuất phát từ kiến thức trong sách vở chứ không phải kiến thức được thực chứng; Các tác giả vì không được truyền tâm ấn nên không thể biết gì về những ẩn mật của Mật tông, những phê bình của họ chỉ là những cái nhìn hạn hẹp từ bên ngoài nên đều sai lầm. Tuy cũng là tu sĩ vì nhưng không nằm trong hệ thống Mật tông Thiên Đình, không có thánh thần hỗ trợ nên những nhận định của họ về Mật tông cũng hàm hồ giống như nhận định về nội tình của quân đội của một người chưa từng nhập ngũ.

Người được truyền tâm ấn Mật tông, nghĩa là được điểm đạo theo nghi thức của Thầy Già (cư sĩ Triệu Phước) để quy y với Trời Phật, Thánh Thần, là được nhận ngay một ấn chứng siêu hình, được thấy chư Phật và các cõi trời, được Phật lực tác động vào thân chứng minh cho hành giả đã được có tâm ấn, được quy y với Trời Phật, được thâu nhận vào hệ thống của Thiên đình, được đứng trong hàng ngũ công nhân viên hay trong năm đạo binh Trời để phục vụ Thiên đình. Người có tâm ấn mới được Thánh Thần, chư Phật, Bồ Tát mười phương hướng dẫn trên đường tu, được nhận mật khải, được ban huyền năng và rất nhiều ân phước trong đời sống, khi ra làm đạo sẽ luôn nhận được những ấn chứng mầu nhiệm và sự hỗ trợ của Thiên đình. Đây là sự thật hiển nhiên đã được chứng minh cho rất nhiều đệ tử Mật tông (xem các báo cáo ấn chứng trong diễn đàn).

Một số đông các tu sĩ, các Lạt ma Tây Tạng tuy tiếng là tu Mật tông, nhưng vì không có tâm ấn nên không giao tiếp được với Trời Phật, Thánh Thần mà chỉ tu theo kinh sách lý thuyết, dù vậy họ vẫn lợi dụng danh nghĩa điểm đạo truyền tâm ấn của Mật tông. Lễ điểm đạo của họ chỉ có hình thức nghi lễ mà thiếu hẳn nội dung, người thọ nhận lễ điểm đạo không được ấn chứng từ Trời Phật, không có trải nghiệm được gì mầu nhiệm cũng như không có được tâm ấn.
Người tu học Mật tông tốt nhất là nên tránh những lý luận và những triết thuyết dông dài về đạo nói chung và về Mật Tông Thiên Đình nói riêng để tránh lạc vào mê hồn trận của những người không bao giờ thực nghiệm hay thực chứng các vấn đề siêu hình, vì lý luận càng nhiều thì càng xa rời Mật tông vậy.

Mộc Trúc-VTHB

Bài xem thêm: MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum